Våre fagområder

Vår spisskompetanse ligger innenfor fagområdene eiendomsrett, tingsrett, alminnelig kontraktsrett, familie, arv- og skifte og trygdesaker. Vi besitter videre betydelig kompetanse innenfor konkurs- og gjeldsforhandling, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett.

Vi påtar oss oppdrag innenfor barnevern, barnefordeling, arbeidsrett og straffesaker, sistnevnte både som forsvarer og bistandsadvokat.

Skal du selge bolig kan vi ta oppgjøret for deg.

Fast eiendom

Fast eiendom utgjør et av kjerneområdene av virksomheten i Advokathjørnet. Vi har lang og god erfaring innen dette feltet. Eiendomsrett omfatter en rekke ulike problemstillinger både for privatpersoner og næringsdrivende. En eiendomsutvikler bør eksempelvis ha et bevisst forhold til problemstillingene som kan oppstå når det ligger begrensninger på eiendommen som ønskes utviklet.

Jordskifte

Jordskifteretten er en særdomstol for saker om fast eiendom. Alle som eier fast eiendom, eller er rettighetshaver til fast eiendom, kan kreve sak for jordskifteretten. Jordskifteretten er like anvendelig i urbane strøk, som på landet. I Advokathjørnet har vi bred erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet.

Ekspropriasjon og skjønn

Ekspropriasjons- og skjønnsprosesser oppstår i hovedsak når stat eller kommune må erverve grunn for å bygge infrastruktur. Prosessene kan ramme både private og næringsdrivende, og grunnervervet kan omfatte alt fra hele eiendommer med bolig, til klausulering av en mindre del av tomten. I tillegg kan private grunneiere kreve ekspropriasjon i enkelte tilfeller, f.eks. etter veiloven.

Kontraktsrett

Inngåelse av avtaler er sentralt i hverdagen både for forbrukere/privat personer, næringsdrivende og det offentlige. Kontraktsrett, eller avtalerett, er et sentralt rettsområde og spenner over et vidt spekter av ulike typer avtalesett.

Konkurs- og gjeldsforhandling

Skulle selskapet nærmere seg insolvens, er det viktig for ledelsen å kjenne handlingsrommet man har for å unngå å komme i ansvar. Vi bistår involverte parter som ledelse, aksjonærer, kreditorer og ansatte i forbindelse med økonomiske problemer i virksomheter.

Familie og barn

Familieretten omfatter reglene for inngåelse og oppløsning av ekteskap, og de økonomiske forholdene mellom ektefeller og samboere (ugift samliv).

Bistand fra våre advokater på dette fagområdet kan omfatte avtaler knyttet til formuesforhold mellom ektefeller (ektepakter), økonomisk skifte mellom ektefeller ved seperasjon og skilsmisse, avtaleregulering av samboerforhold og økonomisk skifte/avtale ved samlivsbrudd mellom samboere.

Arv og skifte

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet et testamente vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

For mange vil det være fornuftig å tenke igjennom hvordan man ønsker å fordele verdiene man har mens man lever, og ta stilling til hva som skal skje når man dør.

Forvaltningsrett og offentlig rett

Som privatperson og næringsdrivende må du gjennom livet forholde deg til både kommunal og statlig forvaltning innenfor flere områder.

Det finnes mange lover som regulerer rettsforholdet mellom deg og forvaltningen. Flere lover gir den enkelte rettigheter som det offentlige skal oppfylle.

Plan- og bygningsrett

De fleste som eier fast eiendom må på ett eller annet tidspunkt forholde seg til plan- og bygningsretten. Enten fordi man selv ønsker å bygge ut, eller at naboen gjør det. Mange blir også berørt av kommune- og reguleringsplanprosesser som styrer fremtidig arealbruk av området.

Det ligger store økonomiske interesser i byggesaker og regulering – både for den som ønsker utbygging og den som blir negativt berørt av byggeplanene.

Trygde- og sosialrett

Advokathjørnet har erfaring med problemstillinger innen trygderett, herunder både rådgivning i søknadsprosesser, og anke over fattet vedtak etter folketrygdloven. En av våre advokater har blant annet vært rettsfullmektig i Trygderetten i Oslo, og har som advokat hatt flere saker for Trygderetten.
Klage over NAVs vedtak er omfattet av ordningen med fritt rettsråd basert på en økonomisk behovsprøving.

Barnevern

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Hvis de ikke får det til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Vi bistår foreldre i alle typer saker. Våre advokater har bred erfaring fra domstol og fylkesnemnda. I mange tilfeller dekker det offentlige utgiftene dine til advokat.

Strafferett

Våre advokater påtar seg oppdrag som forsvarer- og bistandsadvokat. På bakgrunn av vår brede erfaring innenfor feltet fra domstolen, kan du være trygg dersom du velger å benytte oss i en straffesak.

Fast eiendom

Ekspropriasjon og skjønn

Konkurs- og gjeldsforhandling

Arv og skifte

Plan- og bygningsrett

Barnevern

Jordskifte

Kontraktsrett

Familie og barn

Forvaltningsrett og offentlig rett

Trygde- og sosialrett

Strafferett