Trygde- og sosialrett

Advokathjørnet har erfaring med problemstillinger innen trygderett, herunder både rådgivning i søknadsprosesser, og anke over fattet vedtak etter folketrygdloven. En av våre advokater har blant annet vært rettsfullmektig i Trygderetten i Oslo, og har som advokat hatt flere saker for Trygderetten.
Klage over NAVs vedtak er omfattet av ordningen med fritt rettsråd basert på en økonomisk behovsprøving.

Vi kan blant annet bistå innen følgende områder:

 • Uførepensjon
 • Alderspensjon
 • Sykepenger
 • Dagpenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Yrkesskadesaker
 • Barnebidrag

Trygde- og sosialrett

Advokathjørnet har erfaring med problemstillinger innen trygderett, herunder både rådgivning i søknadsprosesser, og anke over fattet vedtak etter folketrygdloven. En av våre advokater har blant annet vært rettsfullmektig i Trygderetten i Oslo, og har som advokat hatt flere saker for Trygderetten.
Klage over NAVs vedtak er omfattet av ordningen med fritt rettsråd basert på en økonomisk behovsprøving.

Vi kan blant annet bistå innen følgende områder:

 • Uførepensjon
 • Alderspensjon
 • Sykepenger
 • Dagpenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Yrkesskadesaker
 • Barnebidrag

Kontakt oss ang. trygde- og sosialrett