Advokathjørnet arbeider med en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp. Med «fri rettshjelp» menes advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. For straffesakene gjelder særlige regler.

Hvorvidt du har krav på dette, avhenger av hvilken type sak det gjelder, og i mange tilfeller også hvor høy inntekt og hvilken formue du har. I de disse sakene har du kun krav på fri rettshjelp dersom lønn og formue ikke overstiger visse grenser.

I hvilke typer saker kan du få fri rettshjelp?

Du kan blant annet ha krav på fri rettshjelp i barnefordelingssaker, oppgjør i forbindelse med skilsmisse, i klage på avslag fra NAV, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig, oppsigelse i arbeidsforhold og søknad om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan man unntaksvis innvilges dette, men da etter særskilt søknad.

Inntekts- og formuesgrense

For å ha krav på fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Fra nyttår 2022 er inntektsgrensen økt, og følgende satser er gjeldende
– Inntektsgrensen for enslige er kr. 320 000,-
– Inntektsgrensen for ektefeller og samboere er kr. 490 000,-
Formuesgrensen er kr. 100 000,-

Det gjelder særlige regler for vernepliktige i førstegangstjenesten.

I enkelte saker har man ubetinget krav om fri rettshjelp. Det vil si at uavhengig av din inntekt og formue, har du krav på gratis advokatbistand. Dette gjelder blant annet:

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda
  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern, klage på tvangsmedisinering mv.
  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
  • for å vurdere anmeldelse av alvorlige seksual- og voldslovbrudd
  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der det blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Dersom du har en årlig bruttoinntekt under kr. 100 000,- betaler du ingen egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per 01.08.2022 er kr. 1121,-). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (men maks kr. 8 968,- per 01.08.2022). Fritt rettsråd er i hovedsak utenrettslig bistand, mens fri sakførsel er bistand som gis fra sak tas ut for domstolen/fylkesnemnda.

Våre advokater har god kjennskap til reglene for fri rettshjelp. Det er gratis og uforpliktende å ringe til oss eller sende oss en e-post med spørsmål om man har krav på fri rettshjelp. Sammen finner vi raskt ut av om du kan benytte deg av denne ordningen. Send oss gjerne en e-post til post@advokathjornet.no, eller ta kontakt på telefon 38 34 02 00.