Gjennom en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme at en eller flere personer du stoler på skal ta avgjørelser på vegne av deg dersom du en dag ikke er i stand til å gjøre det selv på grunn av for eksempel demens eller annen alvorlig sykdom.

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse. Du bestemmer selv hvem som skal ta avgjørelser på dine vegner, i stedet for at Statsforvalteren oppnevner en tilfeldig verge.

For å opprette fremtidsfullmakt må du være fylt 18 år og ennå ha full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har forstått innholdet i fullmakten, kan du trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt, eller skrive en ny fremtidsfullmakt.

Den som du gir fullmakt gjennom en fremtidsfullmakt må være fylt 18 år og kan ikke selv ha verge. Personen skal ta vare på interessene dine, og det er viktig å velge en person som du har særlig tillit til. Det kan være hensiktsmessig å utpeke en person som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret.

Du bestemmer selv hva fremtidsfullmakten skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. For å unngå tvil er det viktig å angi så presist som mulig hvilke disposisjoner fullmektigen skal ha rett til å foreta.

Viktige regler ved opprettelse

Det gjelder strenge krav ved opprettelse av fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha fremtidsvirkning. Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner, og det er regler for hvem som kan være vitner og hvordan bevitnelsen skjer. Dersom lovens krav ikke er oppfylt er fremtidsfullmakten ugyldig.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. Dette for å sikre at fremtidsfullmakten oppfyller lovens krav og i størst mulig grad dekker det fremtidige hjelpebehovet ditt.

Ta gjerne kontakt med advokatene i Advokathjørnet dersom du har spørsmål om eller ønsker å opprette fremtidsfullmakt.