Har du eller noen du kjenner vært utsatt for vold eller overgrep? Da er det viktig at du er kjent med at staten fra 1. januar 2023 innskrenker mulighetene for voldsoffererstatning.

Ny voldsoffererstatningslov trer i kraft 1. januar 2023, og medfører endringer som vil kunne få betydning for din rett til erstatning. Det er blant annet gjort endringer i kravene til hvor en voldshandling har skjedd, hvilke voldshandlinger man kan få erstatning for og når fristen for å søke om erstatning utløper.

 

Dette medfører at personer som har vært utsatt for en vold eller overgrep, men som ennå ikke har søkt om erstatning, bør undersøke om det er nødvendig å søke om voldsoffererstatning før 1. januar 2023, for å ikke miste retten til erstatning. Dette gjelder særlig deg som har fått din sak avgjort med rettskraftig dom før 1. juli 2022, eller at straffesaken ble henlagt før 1. januar 2022.

 

Etter ny lov må du blant annet fremme krav om utbetaling av voldserstatningen til Kontoret for voldsoffererstatning innen seks måneder etter rettskraftig dom. Dette innebærer at dersom det den 1. januar 2023 har gått lengre tid enn seks måneder siden domstolen tilkjente deg erstatning, vil din rett til erstatning falle bort. Gjelder dette deg, og du ønsker voldsoffererstatning, må du fremme søknad om voldsoffererstatning før 1. januar 2023.

 

Dersom erstatningskravet ditt ikke er behandlet i en straffesak for domstolene, må du etter ny lov søke om voldserstatning innen ett år etter at straffesaken ble endelig avgjort. Dette betyr blant annet at dersom det 1. januar 2023 har gått lengre tid enn ett år siden straffesaken f.eks. ble henlagt, må du fremme søknad om voldsoffererstatning før 1. januar 2023.

Ny lov innskrenker også hvilke straffbare forhold som gir deg rett til voldsoffererstatning. Dette betyr blant annet at dersom du har vært utsatt for kroppskrenkelse etter strl. §271, må du fremme søknad om voldsoffererstatning før 1. januar 2023.

Fri rettshjelp

Du kan ha krav på fri rettshjelp til å fremsette din søknad om voldsoffererstatning.

Ta kontakt med advokatene i Advokathjørnet, dersom du ønsker bistand til å søke om voldsoffererstatning, eller ønsker vurdering av hvorvidt du har krav på fri rettshjelp til å søke, eller klage over avslag.
Vi kan kontaktes på post@advokathjornet.no eller på telefon: 383 40 200

 

Se vedlagt link til kunngjøringen fra Justis- og beredskapdepartementet:

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/jd/dokumenter-jd/kunngjoring-ifm.-offentliggjoring-av-ikrafttredelsesdato-for-ny-voldserstatningslov.pdf