Nå som våren har kommet er det fristende å ta med familien på tur, fyre opp et bål og grille pølser. Hva har vi lov til?

Å gjøre opp et kaffebål er for mange høydepunktet på turen. Det er imidlertid ikke fritt fram.

Etter Forskrift om brannforebygging § 3 plikter enhver, ved gjennomføring av aktivitet som kan medføre brann, å vise aktsomhet.

Lovens aktsomhetsnorm er streng, og pålegger alle å utvise særlig aktsomhet i forbindelse med bruk av ild. Ild kan etter sin art være spesielt farlig, og har et stort skadepotensiale. Dersom brann oppstår er det likevel et vilkår for å bli strafferettslig ansvarlig, at man i tilstrekkelig grad kan lastes for at brannen oppstod.

Det følger av ovennevnte forskrift at det «i tidsrommet 15. april til 15. september er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

Du kan altså gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september dersom det åpenbart ikke kan medføre brann. Ordet «åpenbart» må forstås slik at det er lav terskel for når man ikke kan gjøre opp ild»

Det er en utbredt misforståelse at man i «bålforbudperioden» kan gjøre opp ild på tilrettelagte bålplasser. Kravene til aktsomhet gjelder her som ellers. Man må gjøre en helhetsvurdering rundt bålplassen.

Hvis brannfaren er spesielt stor kan brannsjefen innføre totalforbud mot å gjøre opp ild. Du kan da ikke gjøre opp ild hverken i strandsonen, på tilrettelagte bålplasser eller på mark. Forbudet gjelder også grilling, herunder engangsgrilling.