I et nylig avsagt overskjønn har Agder lagmannsrett fastsatt ekspropriasjonserstatning for avståelse av grunn og rettigheter i forbindelse med Statnett SF utvidelse av kraftledningsnettet mellom Kvinesdal og Sirdal kommune og etablering av Ertsmyra transformatorstasjon. Ledningsnettet er en del av en større oppgradering av nettet på Sør-Vestlandet, kalt Vestre korridor.

Overskjønnet har bl.a. tatt stilling til om et konsesjonsvedtak etter energiloven skal ha samme bindende virkning for arealbruken som en vedtatt reguleringsplan.

Bakgrunnen var at Statnett SF eksproprierte rundt 600 dekar for å bygge Ertsmyra transformatorstasjon. Grunneierne som avsto arealet anførte at grunnen måtte verdsettes som næringsareal, og begrunnet det bl.a. med at konsesjonsvedtaket hadde samme rettslig virkning som en bindende reguleringsplan, men fikk ikke medhold i Lister tingrett, som verdsatte arealet til jord- skogbruk og jakt. Lister tingrett skjønn ble så anket til Agder lagmannsrett.

Agder lagmannsrett kom i likhet med tingretten til at det ikke er «holdepunkter verken i lovgivning eller rettspraksis for at konsesjonsvedtak i seg selv kan likestilles med bindende offentlig arealdisponeringsplan, med hensyn til hvilken utnyttelse som kan anses påregnelig og komme i betraktning når grunn skal verdsettes ved ekspropriasjon.» Overskjønnet fant at påregnelig bruk av eiendommene på Ertsmyra var til landbruk, og verdsatte arealene til jord- og skogbruk og jakt.

Overskjønnet er ikke rettskraftig.

Trenger du bistand i en ekspropriasjonssak?

Dommer i tingretten var Gunnar Stokke som nå arbeider som advokat i Advokathjørnet. Stokke har som advokat og dommer mye erfaring innenfor ekspropriasjonssaker. Ta gjerne kontakt dersom du trenger bistand med din sak.